Retningslinjer for Gibostadmartna

A. Organisering – eierskap / ansvar / arbeidsfordeling
1. Grendeutvalget er eier av Gibostadmartnan på vegne av lag og foreninger i området.
2. Martnan arrangeres i et samarbeid mellom lag og foreninger i grendevalgsområdet.
3. Martnakomitéen, som består av 2 representanter fra hvert av lagene, er arrangør av martna.
4. Arbeidsutvalget på 3-4 personer (martnalederen er en av de) velges av Martnakomiteen. De har ansvaret forframdriften mot årets martna, koordinere arbeidet under selve martnan – og oppgjøret etterpå.
5. En martnaleder velges av Martnakomiteen, og kan ha en årlig godtgjøring fastsatt av martnakomiteen
6. Grendeutvalget skal være representert i Martnakomitèen – gjerne med lederen og en til.
7. Hvis leder / arbeidsutvalg ikke har innkalt til første møte i Martnakomitèen innen mars måned, så må grendeutvalget gjøre det snarest for å få i gang forberedelsene.

B. Innhold
1. Martnan skal holdes i gammel stil, bygd på vår tradisjoner og særegenheter. Dette skal gjenspeiles i rammene rundt arrangementer, i klesdrakter, i aktiviteter og hva som frembys for salg.
Det meste moderne, fremmede og støyende skal ikke delta på martnan. Arbeidsutvalget setter grensene.
2. Det skal først og fremst inviteres til lokal deltaking med lokalt produserte produkter eller aktiviteter. Det kan være innenfor håndverk, husflid, mattradisjoner, naturprodukter o.l.
3. Servering av varm mat er forbeholdt lag og foreninger i grendeutvalgsområdet.

C. Tidspunkt
1. Martnan skal arrangeres andre helga i august.

D. Markedsføring/ Deltaking / Påmelding
1. Deltakere kan være lag/foreninger i Grendeutvalgsområdet og privatpersoner (evt. firma)
2. Arrangør må skaffe seg omtale i media i god tid og like før avvikling.
3. Det inviteres til deltaking gjennom annonse, omtale, oppslag og påmeldingsskriv.
4. Regler for deltaking må gjøres kjent gjennom folder, oppslag, annonser og heimesider
5. I påmeldingen må det spesifiseres hva deltakeren ønsker å delta med, og hvilket behov de har for plass.
6. Påmeldingsfrist medio juni (gir fortrinnsrett på plass)

E. Økonomi
1. Martnan skal være selvfinansierende gjennom ei rimelig deltakeravgift og inngangsbilletter for voksne.
2. Gibostadmartna fører eget regnskap som legges fram for Martnakomiteen. Dette skal danne grunnlag for senere martnaer og investeringer i martnaområdet / Gamle Gibostad. Regnskapet oversendes Grendeutvalget.
3. Arbeidsutvalget innstiller til disponering av et eventuelt årlig overskudd overfor Martnakomiteen for avgjørelse. Fordelingen rapporteres til Grendeutvalget. Lag som arbeider med anlegg på Gamle Gibostad kan søke tilskudd til konkrete investeringer – ikke drift. Disse vil også komme martnan til gode.
4. Smia, som base for martnan, skal ha min.25.000kr/ år til drift og litt vedlikehold. Større investeringer må det søkes om. Videre skal det være igjen ca.30.000kr på martnakontoen for oppstart av neste martna.

F. Arrangørteknisk
1. Martnakomitèen er ansvarlig for organisering/ klargjøring av martna og martnaplassen.
2. Medlemmer i lag og foreninger er pliktig til å delta i nødvendig for- og etterarbeid.
3. Deltakerne har selv ansvar for å ordne sin stand slik at den blir miljøskapende og i stil med våre tradisjoner.

Revidert til Gibostadmartna 2012
– endelig vedtatt av Martnakomiteen 27.4.2013