Senja vgs

Historikk
Troms Amts Landbruksskole ble oppretta som en ren landbruksskole. Den startet 10. januar 1914 med 20 elever. Den teoretiske undervisningen ble til å begynne med besørget av bestyreren og annenlæreren. Senere, da det ble tilsatt en landbrukskandidat som tredje- og praksislærer, overtok denne en del teoretisk undervisning. Skolen fikk en egen hagebrukslærer i 1939. De første åra var det 1-årige kurs, men i 1922 gikk en over til 16-måneders kurs. Navnet ble siden modernisert til Troms Landbruksskole. På 80-tallet ble studietilbudet utvida, og skolen fikk navnet Senja videregående skole. Etter ei sammenslåing med Finnfjordbotn vidaregåande skole blir skolen igjen rendyrka til en naturbruksskole, og navnet Senja videregående skole omfatter også tidligere Finnfjordbotn vidaregåande skole fra og med 2012. Arkivet etter Troms Landbruksskole er avlevert til Statsarkivet i Tromsø.

Gårdsbruket
Skolegården til Senja videregående skole er et av de største gårdsbrukene i Troms. I 1997 ble ny driftsbygning tatt i bruk, storfe og sau holdes der.

  • Storfe Skolens besetning ligger rundt 17 årskyr. Ungdyr og okser fôres fram til slakt, påsett eller salg. Melkekyrne går i løsdrift..
  • Sau Skolen har ei lita sauebesetning, ca. 30 vinterfôra sau.
  • Geit Fram til 1980-tallet foretok skolen geitundervisning hos lokale bønder. I 1983 ble skolens eget geitfjøs tatt i bruk. Fjøset ble primært oppretta for undervisning, men også for å drive forsøksvirksomhet. Gjennom dets mer enn 20-årige historie har det blitt gjennomført flere titalls forsøk innen melkekvalitet, slakt, fjøsmiljø mm. gris er ikke lengre på gården.

Elevene gis mulighet til å delta i alle arbeidsoppgaver relatert til de ulike husdyrproduksjonene gjennom året.

  • Gartneri Skolens gartneri har helårsdrift. Hovedgeskjeftene er salg av julestjerner og sommerblomster, samt oppal og drift av skolens grønnsaker.
  • Jordbruk Jordbruket er avdelinga med størst geografisk arbeidsområde. Gjennom året varierer arbeidet med årstidene: snøbrøyting og sandstrøing vinterstid, jordarbeiding og gjødselkjøring om våren og høsting om sommeren og høsten. Dessuten vedlikehold av teknisk utstyr på gårdsbruket.
  • Skogbruk Skolen disponerer et område på over 8000 daa. Mesteparten av dette er utmark, delvis skogkledt. Skogen er i hovedsak gran og bjørk. Skogdrifta i dag er i hovedsak undervisningsrelatert.

Også på disse avdelingene er elevene med på alle arbeidsoppgaver gjennom året.

 


Kilder:
Wikipedia.org
Senja vgs sine web-sider