Barnehagen kan flyttes til skolens lokaler

Om få dager skal politikerne i Lenvik vedta om barnehagen på Gibostad skal flyttes eller ikke.

Permanent besøk Gibostad skole kan få permanent besøk av Gibostad barnehage. Saken skal behandles torsdag.<br />
(Foto: Birger Caspersen)

Permanent besøk Gibostad skole kan få permanent besøk av Gibostad barnehage. Saken skal behandles torsdag. FOTO: BIRGER CASPERSEN


GIBOSTAD: Barnehagen på Gibostad ble oppført i 1980 og er bygd av moduler som ikke produseres lengre. Det medfører at vedlikehold og renovering blir komplisert.

Vinduene lekker kaldluft og ventilasjonen fungerer ikke tilfredsstillende. Det er kaldt på gulvet og den 35 år gamle barnehagen er i generelt dårlig stand.

Ikke dagens standard

Ifølge sakspapirene fra kommunalsjef i Lenvik kommune, Rune Hoholm, vil det kreves betydelig renovering dersom barnehagen skal ha den samme standarden som de andre barnehagene i kommunen.

Elendigheten stopper ikke der. Ifølge sakspapirene mangler personalet ved barnehagen både arbeidsrom og møterom. Garderobene og toalettene er små og utrivelige.

Innearealet i barnehagen holder heller ikke mål utfra dagens standard, og rominndelinga begrenser det pedagogiske tilbudet til barna.

Dette er bare noen av grunnene til at det fremmer forslag om at barnehagen flyttes til lokaler i Gibostad skole sammen med helse- og skoleadministrasjonen.

– 6.9 millioner

Den beregna kostnaden med tilpassing av skolelokaler til barnehagedrifta er 6.9 millioner kroner.

– Ved fortsatt barnehagedrift ved dagens bygg må det påberegnes betydelige utgifter til renovering og oppgradering for å oppnå det som anses som akseptabel standard i Lenvik kommune, påpekes det.

Det er i dag også et økende behov for flere barnehageplasser på Gibostad. Etter hovedopptaket for 2014 og 2015 sto det flere barn på ventelista.

Før en eventuell flytting skjer, vil kommunen derfor søke om dispensasjon til å fylle barnehagen ytterligere med barn:

«For å avhjelpe situasjonen i påvente på flytting, er planen å søke dispensasjon fra arealformen for å kunne gi tilbud til alle søkere med rettigheter. Barnehagen skal i tillegg gjennomføre mye uteaktivitet på enkelte dager slik at presset på areal blir mindre. Men dette vil ikke kunne være en varig løsning».

Ved flytting til nye lokaler kan eksisterende barnehagebygg selges og taksten er på 800.000 kroner.

Saken skal behandles torsdag denne uka.

Utvalg for miljø og forvaltning i kommunen har vedtatt at det skal brukes to millioner kroner til opparbeidelse av ny adkomst og parkering i forbindelse med etableringa, samt en ny adkomst til hjemmetjenesten.